Link 1Link 2Link 3

Datenschutz

 1. Obsah online nabídky
  Autor nenese žádnou odpovědnost zaaktuálnost, správnost, úplnost a kvalituposkytnutých informací. Nárokyzodpovědnosti vůči autorovi týkající semajetkové nebo nemajetkové újmyzpůsobené použitím nebonepoužitímposkytnutých informací nebo použitímnesprávných nebo neúplných informací jsouzásadněvyloučeny, pokud na straně autoranedošlo k prokazatelnému úmyslnémuzavinění nebo hrubé nedbalosti. Všechnynabídky se mohou změnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat neboodstraňovat části stráneknebo celé webové stránky bez předchozíhoupozornění, případně dočasně nebotrvaleukončit jejich zveřejňování
 2. Reference a odkazy
  V případě přímých nebo nepřímých odkazůna externí webové stránky ("hypertextovéodkazy"), které leží mimooblastodpovědnosti autora, by povinnostodpovědnosti nastala pouze tehdy, pokudby autor o obsahu věděl abylo by pro nějtechnicky možné a přiměřené zabránitpoužití v případě nezákonného obsahu.
  Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách rozeznatelný žádný nelegální obsah.                                                                                                                                                               Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference uvedené v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů a všech dalších formách databází zřízených autorem, jejichž obsah může být přístupné externě. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů.
 3. Autorské právo a zákon o ochranných známkách                                                                                    Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafikám, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku bez licence, zvukové dokumenty, videosekvence a texty .

  Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami bez omezení podléhají ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován pouze na základě pouhé zmínky!

  Autorská práva na publikované objekty vytvořené samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Reprodukce nebo použití takové grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

 4. Soukromí
  Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

  Naše webové stránky lze obvykle používat bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. Pokud je dána příležitost pro zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), vkládání těchto údajů probíhá ze strany uživatele na výslovně dobrovolném základě. Využívání a placení všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přiměřené - povoleno bez poskytnutí těchto údajů nebo poskytnutím anonymních údajů nebo pseudonymu. Zpracování a použití vašich osobních údajů probíhá výhradně za účelem zpracování vašich dotazů.
  Máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů kdykoli. Pro tyto a další dotazy na téma osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat prostřednictvím adresy provozovatele webu uvedené v tiráži.
  Po úplném zpracování smlouvy budou navíc všechny osobní údaje nejprve uloženy s přihlédnutím k lhůtám pro uchovávání podle daňového a obchodního práva a poté po uplynutí lhůty vymazány, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.
  Pokud se ucházíte o inzerovanou pozici, vaše údaje budou předány personálnímu oddělení a uloženy po dobu trvání procesu žádosti a vymazány 3 měsíce po dokončení procesu žádosti. Také v případě nevyžádané žádosti budou vaše údaje přiřazeny k možným volným místům, předány odpovědnému managementu HR facility a uloženy po dobu procesu žádosti a vymazány 3 měsíce po ukončení procesu žádosti. Přihlášku můžete kdykoli stáhnout. Ke kontaktování slouží kontaktní údaje, jako je jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. S tímto kontaktem souhlasíte. Vaše žádost pro jednu z našich dceřiných společností může být zajímavá.
  Údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány společnostem třetích stran mimo skupinu společností Snowlines.
  Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.
  Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových e-mailů v případě porušení tohoto zákazu.
  Čas od času tyto zásady aktualizujeme, abychom chránili vaše osobní údaje. Čas od času si prosím přečtěte tyto zásady, abyste měli aktuální informace o tom, jak chráníme vaše soukromí a jak neustále zlepšujeme obsah našich webových stránek. Pokud provedeme významné změny ve shromažďování, používání a/nebo zveřejňování osobních údajů, které jste nám poskytli, upozorníme vás na to prostřednictvím jasného a nápadného upozornění na našich webových stránkách. Používáním webu souhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů.

 5. Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti
  Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást webové stránky, ze které byl učiněn odkaz na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají platnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.

 6.  Google Ads

  Tato webová stránka používá reklamní program „Google Ads“ a v této souvislosti také sledování konverzí společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Používáme Google Ads, abychom upozornili na naše atraktivní nabídky pomocí reklamních materiálů na externích webových stránkách. Ve vztahu k údajům reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Naším cílem je prezentovat vám reklamu, která vás zajímá.

  Soubor cookie pro sledování konverzí se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Tyto soubory cookie obvykle ztrácejí platnost po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a cookie ještě nevypršela, vidíme, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. To znamená, že soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Google Ads. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostávají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele osobně identifikovat. Pokud si nepřejete účastnit se sledování, můžete toto použití zablokovat deaktivací Google Conversion Tracking cookie ve vašem internetovém prohlížeči pod klíčovým slovem „Uživatelské nastavení“. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Google Ads používáme na základě našeho oprávněného zájmu o cílenou reklamu v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR. V rámci používání Google Ads mohou být osobní údaje přenášeny také na servery společnosti Google LLC. přijet do USA.

  Další informace o předpisech společnosti Google na ochranu osobních údajů naleznete na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

  Proti nastavení souborů cookie pomocí sledování konverzí Google Ads můžete trvale vznést námitku tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče Google, který je k dispozici pod následujícím odkazem:
  https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

  Upozorňujeme, že některé funkce této webové stránky nemusí být dostupné nebo mohou být dostupné pouze v omezeném rozsahu, pokud jste deaktivovali používání souborů cookie.

  Pokud to vyžaduje zákon, získali jsme váš souhlas v souladu s čl. 6 (1) (a) GDPR ke zpracování vašich údajů, jak je popsáno výše. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li uplatnit své odvolání, deaktivujte tuto službu v nástroji „Cookie-Consent-Tool“, který je k dispozici na webových stránkách, nebo alternativně použijte výše popsanou možnost vznést námitku.

 7. Youtube
  Naše webové stránky používají pluginy ze stránek YouTube provozovaných společností Google. Provozovatelem webu je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte některou z našich stránek vybavených pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Servery YouTube jsou informovány, které z našich stránek jste navštívili.

  Umožňují YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu, pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

  Další informace o nakládání s údaji uživatelů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

 8. Facebook
  Naše webové stránky používají sociální pluginy („pluginy“) ze sociální sítě facebook.com, kterou provozuje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Pluginy lze rozpoznat podle jednoho z log Facebooku nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled pluginů sociálních sítí Facebooku si můžete prohlédnout zde: http://developers.facebook.com/plugins.

  Pokud na našem webu vstoupíte na webovou stránku, která obsahuje takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Facebooku. Obsah pluginu je přenášen přímo z Facebooku do vašeho prohlížeče, který jej integruje do webové stránky. Nemáme tedy žádný vliv na množství dat, která Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a proto vás informujeme podle úrovně našich znalostí:

  Integrací pluginu obdrží Facebook informaci, že jste vstoupili na příslušnou stránku našeho webu. Pokud jste přihlášeni k Facebooku, může Facebook návštěvu přiřadit k vašemu účtu na Facebooku. Při interakci s pluginy, například stisknutím tlačítka To se mi líbí nebo přidáním komentáře, se příslušné informace přenesou přímo z vašeho prohlížeče na Facebook a tam se uloží. Pokud nejste členem Facebooku, stále existuje možnost, že Facebook vaši IP adresu zjistí a uloží.

  Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů ze strany Facebooku, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Facebooku: http://www.facebook .com/policy.php

  Pokud jste členem Facebooku a nechcete, aby o vás Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím našich webových stránek a spojoval je s vašimi členskými údaji uloženými na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Facebooku.

  Je také možné blokovat sociální pluginy Facebooku pomocí doplňků pro váš prohlížeč, například pomocí „Facebook Blocker“.

 9. Google mapy
  Tato webová stránka používá produkt Google Maps od společnosti Google Inc. Používáním této webové stránky souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním automaticky shromážděných údajů společností Google Inc, jejími zástupci a třetími stranami.
  Podmínky použití Map Google naleznete v části „Podmínky použití Map Google“.

 10. cookies
  Některé z webových stránek používají tzv. cookies. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a ukládány vaším prohlížečem.

  Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané „cookies relace“. Po vaší návštěvě se automaticky smažou. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší příští návštěvě.

  Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, vyloučili přijímání souborů cookie pro určité případy nebo obecně a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být omezena funkčnost tohoto webu.

 11. Soubory protokolu serveru
  Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá obecná data a informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Tyto jsou:

  Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  použitý operační systém
  webové stránky, ze kterých se na naše webové stránky dostane přistupující systém (tzv. odkazující URL)
  Název hostitele přistupujícího počítače
  Datum, čas požadavku serveru
  Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo tyto údaje následně zkontrolovat, pokud se dozvíme o konkrétních náznakech nezákonného použití.

 12. Informace, mazání, blokování
  Máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů kdykoli. Údaje budou vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními nebo na vaši žádost, pokud žádná protichůdná právní ustanovení a zákony nevyžadují uložení. Můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v tiráži.

 

 

Copyright 2022 Snowlines - All rights reserved