Link 1Link 2Link 3

AGB

VOP - Všeobecné obchodní podmínky

Oblast působnosti všeobecných obchodníchpodmínek
1. 1) Pro obchodní vztahy mezi lyžařskouškolou Snowlines (dále jen "lyžařská škola")a smluvním partnerem(dále jen "zákazník")platí výhradně tyto Všeobecné obchodnípodmínky (VOP) v příslušném platnémznění. Platná verze VOP závisí v každémpřípadě na době podání příslušné nabídkyzákazníkem.

1. 2. lyžařská škola poskytuje službyzákazníkům v oblasti lyžování a sněhovýchsportů. To zahrnuje mimo jinévýukulyžování, snowboardingu a běžeckéholyžování, průvodcovství a doprovod nalyžařských túrách (vesmyslu § 1 odst. 1 T-SSG 1995), jakož i související činnosti (dálejen "kurzy"). Zahrnuty jsou takéveškeréslužby péče o děti a související dávky (např. stravování dětí). Tyto VOP se vztahují navšechny službyposkytované lyžařskouškolou v této souvislosti1. 3. ustanovení, která se odchylují od těchtoVOP, se použijí pouze tehdy, pokud se natom lyžařská škola azákazník výslovněpísemně dohodnou. Protichůdné obchodnípodmínky zákazníka nemají vliv napodmínkyuvedené v bodě 1. 2. uvedenéobchodní vztahy.

Uzavření smlouvy
2. 1) Uzavření smlouvy mezi lyžařskouškolou a zákazníkem je možné jakelektronicky (podánínabídkyprostřednictvím online formuláře a přijetísmlouvy potvrzujícím e-mailem), tak vprovozovně lyžařskéškoly (uzavřenísmlouvy předáním platebního poukazu).

2. 2) Odeslání kompletně vyplněného onlineformuláře zákazníkem představuje prolyžařskou školu právnězávaznou nabídku nauzavření smlouvy na služby inzerovanélyžařskou školou. Lyžařská škola nazákladětakové nabídky zašle zákazníkovi potvrzeníobjednávky. Smlouva je uzavřena poodeslání tohotopotvrzení objednávky2. 3. lyžařská škola není povinna informovatzákazníka o odmítnutí online rezervace. Pokud lyžařská školanabídku zákazníkanepotvrdí do 48 hodin od jejího obdržení, považuje se nabídka zákazníka v každémpřípaděza nepřijatou.

Právo na odstoupení od smlouvy
3. 1. Zákazník je oprávněn jednostranně abez dalšího odstoupit od smlouvy, zejménabez povinnosti uhraditpoplatek nebostornopoplatek, a to písemně (postačí e-mailem) za níže uvedených podmínek.

3. 2. Bezplatné storno - vrácení plné částkydo 24 hodin před začátkem aktivity.

3. 3. pokud účast na rezervované službě nenímožná z důvodu nemoci nebo úrazu, můžezákazník popředložení lékařského potvrzeníod smlouvy odstoupit, jakmile překážkanastane. Zákazník možnostobdržetdobropis na poměrný poplatek, který býtzaplacen, nebo si nechat poměrný poplatekvrátit.3. 4. ve všech ostatních případech nenízákazník oprávněn odstoupit od smlouvybez výslovného písemnéhosouhlasulyžařské školy a musí uhradit celý poplatek. To platí zejména v případě nedostavení senebopozdního dostavení se na dohodnutouschůzku.

3. 5. lyžařská škola je oprávněna kdykoliodstoupit od smlouvy, pokud se zákazníkúčastní pobytu pod vlivemalkoholu, drognebo léků, které již nezaručují bezpečnouúčast. Totéž platí v případě, že zákazníkvytrvaleporušuje pokyny lyžařské školy, instruktorů nebo doprovodného personálu. V případě takového ukončenísmlouvy nemázákazník nárok na žádné nároky, zejména jepovinen uhradit odměnu v plné výši.

Nemožnost výkonu
4. 1. pokud není poskytnutí služby možné zbezpečnostních důvodů (např. povětrnostnípodmínky, lavinovénebezpečí atd. ), nenílyžařská škola povinna službu poskytnoutPosouzení nemožnosti poskytnutí služby jevýhradně na rozumném uvážení lyžařskéškoly, přičemž částečnánemožnost nemávliv na provedení možné části služby.

4. 2. v případě (částečné nebo úplné) nemožnosti plnění podle bodu 4. 1 lyžařskáškola vrátí zákazníkovipoměrnou částpoplatku do 14 dnů. Zákazník nemá nárokna žádné další nároky.

4.1. vyšší moc, zejména epidemie, pandemie, úřední opatření, jako jsou uzavírky, jinénepředvídatelné aneodvratitelné události, osvobozují lyžařskou školu od jejíchpovinností poskytovat služby.
4. 4. v případě (částečné nebo úplné) nemožnosti plnění podle bodu 4. 3 lyžařskáškola buď vystaví dobropisna poměrnýpoplatek, nebo poměrný poplatekzákazníkovi do 14 dnů vrátí. Zákazník vtomto ohledu právovolby. Zákazník nemánárok na žádné další nároky. Případné právona odstoupení od smlouvy podle § 10 odst. 2zákona o zájezdech zůstává nedotčeno.

Ceny, způsoby platby
5. 1. Veškeré informace - zejména ceníkylyžařské školy na internetu, v brožurách, inzerátech nebo jinýchinformačních nosičích- jsou pro lyžařskou školu nezávazné. Lyžařská škola si vyhrazuje právo kdykoliprovéstzměny.

5. 2 Všechny ceny jsou uvedeny v EURO (€) ajsou hrubé včetně zákonné daně z přidanéhodnoty.

5. 3. náklady na lyžařské jízdenky nebolyžařské vybavení nejsou zahrnuty v ceněkurzu. Ty si zákazník musízakoupit navlastní náklady a přivézt si je s sebou.5. 4. nárok lyžařské školy na platbu odzákazníka vzniká uzavřením smlouvy. Úhradu poplatku za kurz přivčasné rezervacilze provést do 14 dnů od uzavření smlouvybankovním převodem na účet lyžařské školynebov hotovosti na místě. Lyžařská školavšak musí obdržet platbu před zahájenímkurzu. Veškeré náklady -zejména bankovnípoplatky - spojené s úhradou kurzuobjednaného u lyžařské školy nese výhradnězákazník.

5. 5. dojde k prodlení s platbou bez dalšíhoupozornění ze strany lyžařské školy. Vpřípadě, že je zákazník vprodlení s platbou, je lyžařská škola oprávněna účtovatzákazníkovi zákonný úrok z prodlení aveškeré dalšívzniklé náklady a výdaje, zejména náklady na vymáhání nebo právnízastoupení.

Poskytování služeb
6. 1. Zákazník musí být přítomen nashromaždišti lyžařské školy nebo na jinémmístě v areálu lyžařské školy, které lyžařskáškola oznámí v dostatečném předstihu předzahájením kurzu pro poskytnutí služby.

6. 2. lyžařská škola si vyhrazuje právo vkrátké době změnit místo konání kurzů. Vtěchto případech budouzákazníciinformováni lyžařskou školou.

6. 3. lyžařská škola se zavazuje zaměstnávatpouze pedagogické pracovníky nebopracovníky péče o dětikvalifikované prodanou službu.

Omezení odpovědnosti
7. 1. v souvislosti s nabízenými kurzyneposkytuje lyžařská škola žádnou zárukuza úspěšnost výcvikuúčastníků kurzu.

7. 2. lyžařská škola neodpovídá - s výjimkouújmy na zdraví - za škodu, pokud škodanevznikla v důsledkuúmyslného nebo hruběnedbalého jednání samotné lyžařské školynebo přičitatelné osoby a jednání, kteréškodu způsobilo, neporušuje povinnostivyplývající z uzavřené smlouvy.7. 3. lyžařská škola nenese žádnouodpovědnost za škody, které zákazníkzpůsobí sobě nebo jiným osobámběhemposkytování sjednané služby bez zaviněnílyžařské školy.

7. 4. bez ohledu na zavinění lyžařská školaneodpovídá za ušlý zisk, čistě finanční ztrátya následné škody, pokud přesáhnoutrojnásobek ceny služby.

7. 5. zákazník je upozorněn, že nepoužitípřilby v případě úrazu může představovatspoluzavinění ze stranyzákazníka, a proto jezákazníkovi doporučeno nosit nebo vpřípadě lavinového vybavení mít u sebepřilbu adalší bezpečnostní vybavenídoporučené pro objednanou službu vkaždém případě (např. lavinový vysílačprovýlety ve volném terénu). Ochranné přilby abezpečnostní vybavení obvykle snižují rizikozranění.

7. 6. je výslovně uvedeno, že provozovánísněhových sportů je spojeno s četnými riziky7. 7. klient bere na vědomí, že záchrana zesvahů nebo ve volném terénu je častospojena s vysokými náklady. Zákazníkovi seproto doporučuje uzavřít odpovídajícípojištění, zejména proto, že lyžařská školaneneseodpovědnost za náklady na záchranua leteckou záchranu, pokud lyžařská školanebo osoba, která bylapřičtena k tíži, nezpůsobila tyto náklady na záchranua/nebo leteckou záchranu úmyslnýmjednáním nebohrubou nedbalostí.

Povinnosti zákazníka
8. 1. zákazník musí lyžařskou školu pravdivěa vyčerpávajícím způsobem informovat osvých schopnostech azkušenostech vpříslušném objednaném sněhovém sportu amusí se samostatně ujistit, že vybaveníodpovídající úrovni technikylyžování/snowboardingu a vnějšímpodmínkám. Zákazník je povinennahlásitlyžařské škole veškeré zdravotní potíže nebopostižení.8. 2. dále se zákazník zavazuje, že se kurzunezúčastní v případě horečnatých infekcí, nakažlivýchonemocnění a nemocídoprovázených průjmem a zvracením. Zejména v případě výskytu příznaků COVID-19(horečka, suchý kašel, únava, dýchacípotíže atd. ) se klient zavazuje, že selyžařského kurzu nezúčastní.

8. 3. před zahájením výuky musí klientsamostatně zajistit kontrolu svéholyžařského vybavení (zejménalyžařskéhovázání) u specializované firmy.

8. 4. zákazník je povinen dodržovat pokynylyžařské školy, instruktorů a ošetřovatelů. Nedodržení pokynů aupozornění opravňujelyžařskou školu k okamžitému ukončenísmlouvy.

Zásady ochrany osobních údajů
9. další informace naleznete v zásadáchochrany osobních údajů lyžařské školy, kteréjsou k dispozici nawebových stránkách včásti "Zásady ochrany osobních údajů".

Ostatní ustanovení
10. 1) Pro všechny spory vyplývající zprávních úkonů na základě těchto VOP sepovažuje za dohodnutoupoužitelnostrakouského hmotného práva, s výjimkourakouského mezinárodního právasoukromého.

10. 2) Pokud je jedno nebo více ustanovenítěchto VOP neplatné, považují se za právněplatná takováustanovení výslovnědohodnutá mezi lyžařskou školou azákazníkem, která se co nejvíce blížíhospodářskémuúčelu neplatnéhoustanovení. Neplatné ustanovení nemá vlivna platnost ostatních ustanovení.

10. 3. veškerá práva a povinnosti vyplývajícíz těchto VOP přecházejí na případné právní nástupce lyžařské školy.

 

Copyright 2022 Snowlines - All rights reserved